Odwoławcza Izba Morska

>
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Osoby i funkcje

Osoby sprawujace funkcję i ich kompetencje

Drukuj PDF

 

1. Izby morskie I instancji

Obowiązki przewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie pełni Sędzia SO Krzysztof Zaremba. W Izbie Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni obowiązki przewodniczącego pełni Sędzia SO Michał Meissner. Do ich obowiązków należy:

- administrowanie Izbą oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

- sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników Izby,

- rozpoznawanie spraw należących do właściwości Izby,

- przyjmowanie interesantów oraz załatwianie skarg i wniosków,

- współpraca z sądami, prokuraturą, jednostkami organizacyjnymi służącymi bezpieczeństwu żeglugi, organizacjami społecznymi i zawodowymi,

- kontakty ze środkami masowego przekazu.

Przewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie zastępują Wiceprzewodniczący- Sędzia SR Wojciech Kuczkowski , a Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni Sędzia SO Ryszard Kopicki.

Do ich obowiązków należy:

- rozpoznawanie spraw należących do właściwości Izby,

- załatwianie spraw gospodarczych zleconych przez Przewodniczącego Izby.

Kierownikiem Sekretariatu Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie jest Maria Stortz-Trzaska, a Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni Renata Sylwestrowicz. Do ich obowiązków należy:

- organizowanie pracy Sekretariatu i nadzór na jej wykonywaniem przez pracowników,

-  prowadzenie niektórych ksiąg  biurowych i innych ewidencji oraz wykonywanie niektórych czynności kancelaryjnych,

- prowadzenie spraw gospodarczych oraz archiwum zakładowego,

- przyjmowanie interesantów oraz udostępnianie osobom uprawnionym, za zgodą Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Izby i pod nadzorem, akt spraw rozpoznawanych przez Izbę.

2. Odwoławcza Izba Morska.

Przewodniczącym Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni jest Sędzia SO Michał Gnatowski.

Do jego obowiązków należy:

- administrowanie Odwoławczą Izbą Morską oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

- sprawowanie nadzoru nad izbami morskimi I instancji w zakresie przysługującym Ministrowi Infrastruktury  oraz nad pracą pracowników Odwoławczej Izby Morskiej,

- wykonywanie budżetu izb morskich,

- podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich oraz pracowników Odwoławczej Izby Morskiej, a ponadto w sprawach gospodarczych,

- współpraca z sądami, prokuraturą, jednostkami  organizacyjnymi, służącymi bezpieczeństwu żeglugi, organizacjami społecznymi i zawodowymi,

- przyjmowanie interesantów oraz załatwianie skarg i wniosków,

- rozpoznawanie spraw należących do właściwości izb morskich, w których wniesione zostały środki odwoławcze,

- kierowanie wydawaniem czasopisma "Prawo i Orzecznictwo Morskie" oraz opracowaniem rocznych analiz wypadków morskich statków o polskiej przynależności,

- kontakty ze środkami masowego przekazu,

- zabezpieczenie obsady ławników w izbach morskich.

Przewodniczącego Odwoławczej Izby Morskiej zastępuje Wiceprzewodniczący Sędzia SO Wojciech Midziak do którego obowiązków należy:

- rozpoznawanie spraw należących do właściwości izb morskich, w których wniesione zostały środki odwoławcze,

- dokonywanie wizytacji, lustracji bądź kontroli działalności izb morskich I instancji,

- nadzór nad biblioteką,

- załatwianie spraw gospodarczych i finansowych zleconych przez Przewodniczącego,

- kontakty ze środkami masowego przekazu.

Do obowiązków głównej Księgowej w Odwoławczej Izbie Morskiej Małgorzaty Somkowskiej należy:

-  kierowanie pracą działu Księgowości i nadzór nad jej wykonywaniem,

-  prowadzenie spraw finansowych i księgowych izb morskich,

-  sporządzenie preliminarza budżetowego na dany rok,

-  zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu izb morskich,

-  kontrola prawidłowości prowadzenia kas w izbach morskich.

Do obowiązków  Kierownika Sekretariatu Odwoławczej Izby Morskiej Joanny Staroń należy:

- organizowanie pracy Sekretariatu tej Izby i nadzór nad jej wykonywaniem,

- prowadzenie niektórych ksiąg biurowych i innych ewidencji,

- prowadzenie spraw gospodarczych oraz archiwum zakładowego,

- przyjmowanie interesantów oraz udostępnianie osobom uprawnionym, za zgodą Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Izby, akt spraw rozpoznawanych przez Izbę.

Do obowiązków St. Inspektora ds. Orzecznictwa i Ewidencji Wypadków mgr Marka Dłutowskiego należy:

- nadzór nad zbiorem, ewidencjonowaniem i katalogowaniem odpisów postanowień i orzeczeń izb morskich,

- opracowanie rocznych analiz wypadków morskich statków o polskiej przynależności,

-  przygotowanie materiałów i danych dot. wypadków morskich dla potrzeb Międzynarodowej  Organizacji Morskiej (IMO) lub działalności prewencyjnej wypadkom morskim.